Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει μία (1) θέση νοσηλευτή/νοσηλεύτριας για τη δράση «Περίθαλψη ατόμων τρίτης ηλικίας κατ’ οίκον στη Kω».

Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων:

Οι υποψήφιοι/ες νοσηλευτές/νοσηλεύτριες θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να είναι Ευρωπαίοι πολίτες, να μιλούν και να γράφουν Ελληνικά.

2. Να είναι απόφοιτοι ΑΕ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ νοσηλευτικής.

3. Να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή.

4. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

5. Να έχουν δίπλωμα οδήγησης και εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην οδήγηση αυτοκινήτου.

6. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

7. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

β) επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών

γ) επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος

δ) επικυρωμένα αντίγραφα δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την ύπαρξη της εμπειρίας στα ζητούμενα

ε) βιογραφικό

H πρόσληψη θα γίνει κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και με την υπογραφή της σύμβασης εργασίας.
Ως προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 & ώρα 17:00. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Ιδρύματος στην Αθήνα: Μαρασλή 21, 106 76 Αθήνα.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλ. Εμφάνιση αριθμού τηλεφώνου στο careerbuilder.com και για τα σχετικά έντυπα απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα