Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ενδιαφέρεται να προσλάβει νοσηλευτικό προσωπικό Χειρουργείου πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο σε ισχύ
2ετή τουλάχιστον εμπειρία στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών για κάλυψη του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών
Δυνατότητα απασχόλησης σε σύστημα βάρδιας
Γνώση Η/Υ
Γνώση Αγγλικών
Ευχάριστη προσωπικότητα
Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Συνεχή εκπαίδευση
Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 13ος / ταμείο προνοίας/κοινωνική ασφάλιση / πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 22.05.2019, ώρα 12μμ

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: hr@aretaeio.com. Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22 200680

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση.