ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ

Το Πολυδύναμο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας η «Ελεούσα του Κύκκου» ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Απαιτούμενα ακαδημαϊκά – τυπικά προσόντα:

Πτυχίο νοσηλευτικής τουλάχιστον 3-ετούς φοίτησης από αναγνωρισμένο ίδρυμα της Κύπρου ή της αλλοδαπής. Ευχέρεια προφορικού λόγου στα Ελληνικά, με επιθυμητή και την γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Εξοικίωση με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και νέων τεχνολογιών. Προηγούμενη εμπειρία στην φροντίδα ηλικιωμένων επιθυμητή καθώς και εξοικείωση / εμπειρία στην εφαρμογή νοσηλευτικών πράξεων. (ενδεικτικά: Μέτρηση και καταγραφή ζωτικών σημείων, τοποθέτησης ορού, πραγματοποίηση αιμοληψίας, χορήγηση ενδοφλέβιων σκευασμάτων, τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα (Levin), αλλαγή ουροκαθετήρα, αλλαγή πληγών, περιποίηση κατακλίσεων, κ.α.). Για τους άρρενες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η εργασία αφορά σε πλήρη πρόσληψη, εργασία 40 ωρών / εβδομάδα, με σύστημα βαρδιών το οποίο θα συμπεριλαμβάνει βραδινά και Κυριακές.

Η μισθοδοσία γίνεται σύμφωνα με το περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα του 2012, και το ύψος του μισθού ανέρχεται στα €870 ακαθάριστα. Μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη θα διαμορφωθεί στα €924 ακαθάριστα.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

Πέραν των τυπικών προσόντων οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπομονή και διάθεση για προσφορά στο συνάνθρωπο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες της 3 ης ηλικίας.
Την απαραίτητα ταχύτητα σκέψης και την δυνατότητα να παραμένουν ψύχραιμοι σε καταστάσεις συναισθηματικής φόρτισης.
Την κριτική ικανότητα να ιεραρχούν τη σοβαρότητα των όσων διαδραματίζονται γύρω τους.
Οργανωτικές ικανότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και την δυνατότητα να ακολουθούν με ακρίβεια τις οδηγίες που θα τους δίδονται.
Ενδεικτικά καθήκοντα θέσης:

Παροχή οποιασδήποτε βοήθειας στον Ιατρό και τους υπόλοιπους συνεργάτες του κέντρου προς της καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων.
Εφαρμογή νοσηλευτικών πράξεων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ιατρού της Στέγης.
Πραγματοποίηση νοσηλείας: Ταχτοποίηση και χορήγηση της εκάστοτε φαρμακευτικής αγωγής, ενημέρωση της σχετικής καρτέλας
Ενημέρωση λοιπών εσωτερικών εγγράφων που θα υποδειχθούν.
Ενημέρωση του βιβλίου λογοδοσίας κατά τη λήξη της βάρδιας
Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τους φιλοξενούμενους του κέντρου σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (ενδεικτικά: τοπικό και γενικό μπάνιο, χτένισμα, κόψιμο νυχιών, αλλαγή πάνας, άδειασμα και αλλαγή ουροσυλλέκτη, βοήθεια με τη σίτιση, βοήθεια με το ντύσιμο, το βάδισμα στους χώρους του κέντρου, τη χρήση του μπάνιου κ.α.)
Φροντίδα για την σωστή ταχτοποίηση των χώρων διαμονής και των ατομικών ειδών των φιλοξενούμενων και το στρώσιμο των κρεβατιών τους.
Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος τους ανατεθεί
Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να προσκομίσουν μαζί με αίτηση τους τα παρακάτω:

Αντίγραφα τίτλων σπουδών, σεμιναρίων κλπ.
Αποδεικτικά προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας εφόσον υπάρχει
Μια συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη εφόσον υπάρχει
Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
Ιατρικό πιστοποιητικό, ακτινογραφία θώρακος και γενικές αναλύσεις αίματος που να πιστοποιούν ότι ο/η υποψήφιος δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό νόσημα.
Τα παραπάνω ιατρικά πιστοποιητικά θα επιστραφούν σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος δεν προσληφθεί από το Κέντρο.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναφέρεται «Αίτηση για τη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού» και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 26321321.

ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙ