Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσεων Ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας, στον βαθμό του Επιμελητή Β΄, για την κάλυψη των αναγκών του Χειρουργικού Τομέα της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη.
Οποιοδήποτε στοιχείο που να βεβαιώνει και να αποδεικνύει την εμπειρία, την επιστημονική κατάρτιση, την άσκηση, την έρευνα, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και γενικότερα την επιμόρφωση στο αντικείμενο ή και όμορα αντικείμενα.
*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς τα ανωτέρω δικαιολογητικά προς τη Γραμματεία ΔΣ ΤΥΠΕΤ, στη διεύθυνση: ΤΥΠΕΤ, Ευπόλιδος 8 – 6ος όροφος, 10551 Αθήνα, έως και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο: «Για τη θέση ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ».

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Απαραίτητα Προσόντα
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για τις πιο πάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:
Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κάτοχοι πτυχίου γνώσεως Ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ελληνική ιθαγένεια).
Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του προαναφερόμενου ορίου ηλικίας λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου ο υποψήφιος συμπληρώνει το απαιτούμενο όριο ηλικίας.
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο με απασχόληση στην εν λόγω ειδικότητα.

Αίτηση εδώ: https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/FDEEE050-B142-4BC2-8E29-57C8E6532FD3?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble