Στα πλαίσια της ενημέρωσης και της καλύτερης και αποτελεσματικότερης παροχής φροντίδας του ατόμου – ασθενή, κρίνεται σκόπιμο, όλοι μας να γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας.

Κατ’ αρχήν λοιπόν:

Κάθε άνθρωπος  έχει το δικαίωμα διαφύλαξης της προστασίας  του, της αυτονομίας του, της  μη άσκησης πίεσης και της μη πρόκλησης βλάβης σε αυτόν.

Κάθε ένας έχει το δικαίωμα τόσο στην φυσική όσο και στην ψυχική ακεραιότητα.

Κάθε ένας έχει το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής του ζωής, καθώς  και του σεβασμού και της αναγνώρισης σε αυτόν, των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.

Πιο συγκεκριμένα: Δικαιώματα του ασθενή

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, που είναι  οι πλέον κατάλληλες για το είδος της ασθένειάς του.

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα παροχής της φροντίδας σε αυτόν με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Στην φροντίδα αυτή περιλαμβάνονται όχι μόνο η εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και οι παραϊατρικές υπηρεσίες, η κατάλληλη διαμονή, κατάλληλη μεταχείριση και αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.

Ο ασθενής έχει κάθε δικαίωμα να μην υφίσταται άσκοπες διαγνωστικέ εξετάσεις και θεραπευτικές αγωγές, που συνεπάγονται περιττή ταλαιπωρία και επιπλέον περιττά έξοδα.

Το σημαντικό κομμάτι της ενημέρωσης – πληροφόρησης

Ο ασθενής δικαιούται να πληροφορηθεί ό,τι αφορά την πραγματική κατάσταση της υγείας του, καθώς και τη σημασία των διαγνωστικών εξετάσεων και της θεραπευτικής αγωγής στις οποίες θα υποβληθεί.

Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίζει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της κατάστασής του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.

Οι συγγενείς του ασθενούς δικαιούνται να ενημερώνονται για την πραγματική κατάσταση της υγείας του στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίθετη γραπτή εντολή από τον ίδιο.

Μία απαραίτητη προϋπόθεση: Συναίνεση – Συγκατάθεση

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που αποφασίζει και ενεργεί για λογαριασμό του, σύμφωνα με τον σχετικό νόμο.

Ιατρικό απόρρητο – Ένα αναφαίρετο δικαίωμα του ασθενή

Ο ασθενής έχει δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων πρέπει να είναι εγγυημένος.

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του απορρήτου όλων των πληροφοριών που περιέχει ο ιατρικός φάκελός του, καθώς και εκείνων που συγκεντρώθηκαν προφορικά με οποιοδήποτε τρόπο.

Το κεφάλαιο «Έρευνα»

Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του, έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν με αφορμή την εφαρμογή σε αυτόν ασύνηθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη έγγραφη συγκατάθεση του ιδίου. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να μην υποβάλλεται σε φαρμακευτικές και επεμβατικές κλινικές δοκιμές χωρίς προηγούμενη πλήρη ενημέρωση του για τους κινδύνους που διατρέχει, τις εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους και χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του.

Υποχρεώσεις ασθενή

Παροχή πληροφοριών σχετικών με τον ασθενή

Ο ασθενής οφείλει να παρέχει ακριβείς και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα ενοχλήματα, την ασθένειά του, τα φάρμακα που παίρνει και οτιδήποτε άλλο αφορά στη υγεία του.

Ο ασθενής αναφέρει στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κάθε αλλαγή ή ενόχλημα που έχει σχέση με την κατάσταση της υγείας του.

Σε περίπτωση άρνησης  της ενδεικνυόμενης θεραπείας

Ο ασθενής είναι υπεύθυνος για ό, τι θα συμβεί, αν δεν ακολουθήσει τις οδηγίες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ή αν αρνηθεί τη θεραπεία.

Προγραμματισμένη επίσκεψη στο νοσοκομείο για θεραπεία

Ο ασθενής είναι υποχρεωμένος να είναι συνεπής στις προγραμματισμένες επισκέψεις του στο νοσοκομείο για εξέταση ή νοσηλεία. Σε περίπτωση που πρόκειται να καθυστερήσει ή δεν μπορεί να έλθει, πρέπει να ειδοποιήσει τη γραμματεία του Νοσοκομείου.

Συμπεριφορά

Ο ασθενής οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και να σέβεται τους κανόνες λειτουργίας του νοσοκομείου, να συμπεριφέρεται με ευγένεια, να σέβεται τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία των άλλων, καθώς και την περιουσία του Νοσοκομείου (χώροι και εξοπλισμός).

Οι οδηγίες προς τους ασθενείς είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις της Διοίκησης και έχουν σκοπό:

Την προστασία και προαγωγή της υγείας

Την καλύτερη ποιοτικά διαμονή στο Νοσοκομείο

Τη συντόμευση του χρόνου νοσηλείας

Στους ασθενείς επισημαίνεται ότι για το δικό τους καλό αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, θα πρέπει:

Να προσέρχονται με τα εντελώς απαραίτητα είδη ένδυσης και να αποφεύγονται αντικείμενα αξίας.

Σε περίπτωση που υπάρχουν χρήματα ή άλλα προσωπικά είδη για φύλαξη, τότε συνιστάται η παράδοσή τους στη Προϊσταμένη του τμήματος η οποία θα φροντίσει για την παράδοσή τους προς φύλαξη.

Να μην απομακρύνονται από το χώρο ιατρικής εξέτασης ή από το δωμάτιό τους χωρίς να ενημερώσουν ένα/μία νοσηλευτή/τρια του τμήματος. Η αδικαιολόγητη απουσία δημιουργεί προβλήματα στην επίσκεψη των γιατρών, στη διενέργεια των εξετάσεων και στην εκτέλεση κάθε φροντίδας υγείας.

Μετά την άφιξή τους και κατά τη λήψη του ιστορικού να ενημερώνουν το γιατρό ή τον νοσηλευτή για τα φάρμακα που παίρνουν και στη συνέχεια να τα παραδίδουν στους συνοδούς τους ή στον νοσηλευτή τους για φύλαξη.

Να μην καταναλώνουν είδη διατροφής εκτός αυτών που υποδεικνύει το Νοσοκομείο γιατί δημιουργούνται προβλήματα στη σωστή διάγνωση και θεραπεία.

Να συμβάλουν στην εξασφάλιση ενός ήσυχου περιβάλλοντος για τους νοσηλευόμενους.

Να θέτουν εκτός λειτουργίας φορητά τηλέφωνα κατά την διάρκεια της παραμονή τους στο Νοσοκομείο.

Υγείας Δρόμοι

*Με πληροφορίες από το «www.attikonhospital.gr»